Smluvní podmínky

Následující ustanovení jsou považovány za všeobecné smluvní podmínky pro využívání všech služeb, které nabízí poskytovatel svým klientům (dále jen zákazník), a to s platností od 1. prosince 2011. Tyto smluvní ustanovení (dále jen smluvní podmínky) se vztahují na všechny vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Po dohodě s poskytovatelem je možné uzavřít individuální smluvní podmínky.

Poskytovatel

Poskytovatelem služeb je příslušná společnost, která je uvedena v kontaktních informacích jako poskytovatel.

Zákazník

Zákazníkem se stává každý, kdo vyplní objednávku některé ze služeb na internetových stránkách provozovaných poskytovatelem a následně vyplněnou objednávku odešle kliknutím tlačítka na objednávce prostřednictvím sítě internet poskytovateli. Náhradní možnosti odeslání objednávky je odeslání faxem, klasickou poštou nebo telefonicky. Odesláním objednávky každý zákazník vyslovuje svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Mezi zákazníkem a poskytovatelem vzniká platný právní vztah se všemi následky, které jsou uvedeny v tomto smluvním ustanovení a se všemi následky, které k podobným případům nepsaných právních smluv předpokládá platný právní řád.

Registrace uživatelů

Všechny údaje zadávané při registraci a i v dalších formulářích a objednávkách musí být pravdivé. Při jakékoli změně těchto údajů je zákazník povinen jejich změnit či požádat o jejich změnu. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele.

Registrovaný uživatel (zákazník) nese plnou odpovědnost za všechny objednávky, požadavky a činnosti prováděné přes uživatelský účet v administraci poskytovatele.

Registrovaný uživatel (zákazník) nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním zákazníkova přihašovacího jména a hesla jinou osobou, což nebude způsobené poskytovatelem.

Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat e-maily s informacemi o novinkách v nabídce jeho společnosti.

Registrovaný uživatel (zákazník) souhlasí s tím, že informace o zákazníkovi (s výjimkou osobních údajů, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy) budou použity pro marketingové účely poskytovatele. K marketingovým účelům poskytovatele může být použit bez předchozího souhlasu i výňatek z e-mailové korespondence mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Nonstop dohled

Poskytovatel zajistí NONSTOP dohled všech zákaznických služeb.

Domény

Doménové jméno má zákazník pronajaté pro používání od doménového správce jména (příslušného registrátora), kterému se za pronájem domény platí poplatky. Poskytovatel je technickým správcem domény, nikoli však jejím vlastníkem ani plátcem.

Poskytovatel je oprávněn prodat zákaznické data příslušnému registrátorovi (podle koncovky) a zákazník souhlasí s pravidly příslušného registrátora pro příslušnou koncovku registrovaného doménového jména.

Zákazník je oprávněn objednávat domény a služby pro domény jen s názvem, na které má platný právní nárok. Poskytovatel může od zákazníka vyžadovat potvrzení o tom, že je držitel nebo vlastník domény nebo má plné právo používat nebo manipulovat s doménou.

Poskytovatel zakazuje zákazníkovi registraci, převod a používání domén s názvem, na které nemá platný právní nárok a na názvy domén a domény, které jsou používány jiným uživatelem.

Poskytovatel může odmítnout registraci a převod domény nebo služby pro doménu, jejíž název je nevhodný, zákazník není držitelem nebo vlastníkem domény, nemá plné právo na manipulaci a používání domény, je v rozporu se zákonem, registrační ochrannou známkou jiné osoby než je zákazník, může poškodit dobré jméno poskytovatele.

Poskytovatel může odmítnout registraci a převod domény nebo služby pro doménu, která není volná k registraci, je v stavu expirace, je v karanténě, je rezervována nebo je ve stavu, který znemožňuje poskytovateli tuto činnost provést.

Web hosting, server hosting a virtual server hosting

Při objednávání služeb je zákazník povinen vyplnit správné a pravdivé údaje v registračním formuláři na adrese www.qsh.eu a to prostřednictvím objednávkového formuláře. Pokud jsou zadány nesmyslné či nepravdivé údaje, nebude hosting zřízen. Pro tento hostingový program platí obecná pravidla jako při Web hostingu.

Bez předchozí dohody neposkytujeme hostování pro servery, virtuální servery a webové stránky (dále jen servery):

 • poskytující nebo šířící obsah, který je v rozporu s právním řádem dané země a platnými mezinárodními smlouvami, kterými je tato země vázána
 • propagující potlačování základních práv a svobod skupin nebo jednotlivce
 • obsahující erotický a pornografický materiál
 • warez a crack servery a podobně
 • download servery
 • servery poskytující nelegálně získaný software a informace za účelem dalšího prodeje a poskytování tohoto materiálu třetím osobám
 • chat servery
 • servery zaměřující se na spam, rozesílání spamu nebo na ně spam odkazuje
 • servery zaměřující se na hromadné rozesílání e-mailů
 • servery přetěžující databázové systémy (nevhodně konstruované příkazy, indexování, atd)
 • servery obsahující nadměrné množství multimediálních souborů a které především slouží k jejich stahování
 • servery zákazníků, které poškozují dobré jméno provozovatele nebo jeho zaměstnanců
 • severy, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy
 • servery obsahující citlivé, cenné nebo tajné informace
 • jakékoliv servery, které se byť i částečně dají zařadit do výše uvedených kategorií

V případě, že zákazník bude (bez předchozího písemného souhlasu) hostovat na serveru poskytovatele jakýkoliv web, který obsahuje některou z výše uvedených oblastí, tak má poskytoavateľ právo na úhradu všech nákladů a škod s tím spojených. Poskytovatel má právo při zjištění porušení nebo porušování shora uvedených podmínek s okamžitou platností přerušit zákazníkovi poskytování služeb a zároveň má právo dát zákazníkovi okamžitou výpověď.

V případě, že si zákazík v průběhu smluvního vztahu změní na základě svého rozhodnutí DNS záznam nebo údaj o technickém správci své domény, tak poskytovatel není povinen poskytovat služby v patřičné kvalitě.

Student hosting

Pro poskytování služeb hostingového programu Student hosting je ze strany zákazníka nutno dodržet následující požadavky:

 • ISIC / ITIC kartu nebo jiný doklad o studiu a jeho délce pro každé období studia, který je potřebný odeslat do 15 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb programu Student hosting, nebo skončení platnosti předchozího dokladu pro bezplatné poskytování těchto služeb na další období
 • věk do 26 rokov
 • obsah stránek je určen výhradně pro vzdělávací účely, propagaci a rozvoj vzdělání nebo jiné nekomerční využití

Pro tento hostingový program platí obecná pravidla služeb Web hostingu a Free hostingu.

Free hosting a služby poskytnuté zdarma

Poskytovatel za poskytování bezplatných služeb (včetně služeb, za které se platí registrační poplatek) nebo které byly poskytnuty zdarma neposkytuje žádné záruky, garance a neodpovídá za kvalitu a korektnost těchto služeb.

Poskytovatel nabízí řadu bezplatných služeb mezi něž patří také program Student hosting, Free hosting a některé plány Web hostingu anebo jejich součástí, DNS zóny a jejich správa.

Freehosting je určen pouze pro neziskové a nekomerční webové stránky a to pro vývoj, testování webových stránek a jen osobní použití.

Neposkytujeme bezplatné hostování pro služby web servery a stránky (dále jen servery):

 • obsahující reklamu, akce, nebo obchodní zprávy třetích stran
 • poskytující nebo šířící obsah, který je v rozporu s právním řádem dané země a platnými mezinárodními smlouvami, kterými je tato země vázána
 • propagující potlačování základních práv a svobod skupin nebo jednotlivce
 • obsahující erotický a pornografický materiál
 • warez a crack servery a podobně
 • download servery
 • servery poskytující nelegálně získaný software a informace za účelem dalšího prodeje a poskytování tohoto materiálu třetím osobám
 • chat servery
 • servery zaměřující se na spam, rozesílání spamu nebo na ně spam odkazuje
 • servery přetěžující databázové systémy (nevhodně konstruované příkazy, indexování, atd)
 • servery obsahující nadměrné množství multimediálních souborů a které především slouží k jejich stahování
 • servery zákazníků, které poškozují dobré jméno provozovatele nebo jeho zaměstnanců
 • severy, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy
 • servery obsahující citlivé, cenné nebo tajné informace
 • jakékoliv servery, které se byť i částečně dají zařadit do výše uvedených kategorií

Na stránkách vyžadujeme zobrazit reklamu obsahující odkaz na stránku http://www.qsh.eu/ s textem "Hosted by Quantasoft Web Hosting".

Vyhrazujeme si právo zrušit jakýkoliv materiál, v rámci zachování naší diskrétnosti, který může byt nelegální nebo nevhodný.

Vyhrazujeme si právo zrušit freehostingovú webovou stránku, která není využívána nebo je neaktivní.

Garance

Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz služeb objednaných a řádně zaplacených zákazníkem, včetně připojení a přístupu ostatním uživatelům sítě Internet.

Pro všechny varianty služeb vždy platí garance uvedené v popisu příslušné služby a níže uvedená pravidla.

Poskytovatel neručí zákazníkům (ani třetím osobám) za žádné ztráty, ani finančního, ani materiálního nebo ani jiného charakteru, způsobené nefunkčností služby, serveru, chybou, poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím dat.

Za data uložená na serverech poskytovatele nebo data zpracovávána poskytovatelem odpovídá výhradně vždy zákazník a vlastník dat a to současně, kteří musí zvážit všechny bezpečnostní aspekty při ukládání a zpracování dat ve službách sdílených síťových prostředí a učinit potřebné kroky k ochraně dat tak, aby nemohlo za žádných okolností dojít k jejich zneužití (např. vhodným zakódováním dat) ani v případě ztráty nebo odcizení.
Sleva z měsíčních poplatků se v žádném případě a v žádném rozsahu nevztahuje na výpadek sítě poskytovatele připojení.

Slevy se nedají použít, pokud nejsou řádně uhrazeny nebo nebyly včas a řádně uhrazeny všechny poplatky za poskytování služby nebo je zákazíkem zrušen hosting a tento zákazník je v čekací době na zrušení. Reklamace výpadků lze uplatnit nejpozději do 7 kalendářních dnů od ukončení či přerušení výpadku. Z důvodu složitějšího nebo často i nemožného prokázání výpadku není na pozdější reklamace brán zřetel.

Na všechny servery poskytovatele je zakázán "ping", a proto nelze za výpadek serveru považovat nedostupnost serveru prostřednictvím ICMP paketů.

Poskytovatel na svých internetových stránkách www.qsh.eu vždy zveřejní seznam závažných výpadků a poruch. V případě delší dobu trvajícího výpadku bude součástí informace i odhad délky trvání poruchy.

Slevy a náhrady se nevztahují na žádné výpadky v dostupnosti služeb, které prokazatelně nezpůsobí poskytovatel.

Poskytovatel za poskytování bezplatných služeb (včetně služeb, za které se platí registrační poplatek) nebo které byly poskytnuty zdarma neposkytuje žádné záruky, garance a neodpovídá za kvalitu a korektnost těchto služeb.

Rozhodujícím hlediskem pro posouzení, zda se jedná či nejedná o výpadek služby poskytovatele, je přehled výpadků monitoringem poskytovatele. Na výpadky internetových uzlů či konektivitu zákazníka do internetu a dále na jakékoliv poruchy síťových služeb třetích stran se žádné slevy či náhrady nevztahují.

Poskytovatel odpovídá pouze za škodu vzniklou prokazatelně zákazníkovi zaviněním poskytovatele, nejvýše však ve výši uhrazeného měsíčního poplatku za poskytnutou službu, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost podle zákona, kdy poskytovatel není povinen hradit zákazníkovi vzniklou škodu.

V případě neposkytnutí nebo vadného poskytnutí služby podle smlouvy je odpovědnost poskytovatele omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a přiměřeně snížit cenu, resp. vrátit neoprávněně účtované a inkasované částky (nebo rozdíl mezi neoprávněně vyúčtovanou cenou a skutečnou cenou za poskytnutou službu). Poskytovatel tedy není povinen uhrazovat zákazníkům, resp. uživatelům služby, náhradu škody nebo ušlý zisk v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.

Zákazník prohlašuje, že nebude vymáhat po poskytovateli případný ušlý zisk v důsledku výpadku poskytovaných služeb.

Zákazník nemá právo na náhradu žádných jiných škod nebo ušlého zisku, které jsou nad rámec shora uvedeného.

Zákazník odpovídá za každou škodu způsobenou poskytovateli nebo třetím osobám (zejména dalším zákazníkům poskytovatele) např. tím, že na servru poskytovatele (v rámci svého prostoru) bude spouštět nevhodné a přetěžující skripty, které sníží rychlost odezvy strojů poskytovatele nebo dostupnost stránek třetích osob.

Odstávky

Poskytovatel má právo provést u každé služby naplánovanou odstávku. Odstávka slouží zejména k provedení nutných bezpečnostních upgradů a aktualizací softwaru, údržbu a výměnu hardwaru. Tuto plánovanou odstávku je poskytovatel povinen oznámit na intrenetových stránkách www.qsh.eu nejpozději 24 hodin před plánovanou odstávkou. Poskytovatel odstávku provede v co nejkratší možné době a nejnutnějším rozsahu. Poskytovatel se bude snažit odstávku provést v době slabého provozu, tedy nejčastěji v nočních hodinách či během víkendů a svátků.

Platební podmínky

Zákazník se zavazuje, že bude dodržovat platební podmínky uvedené na objednávce. Cyklus fakturace jednotlivých služeb poskytnutých poskytovatelem zákazníkovi se řídí objednávkou. V objednávce si každý zákazník určí, na jakou dobu chce vystavovat fakturu. Délkou tohoto časového období se řídí i cena a případné slevy nebo přirážky. Fakturuje se formou úhrady předem, pokud není stanoveno jinak. Pro každou platbu poskytovatel vystaví proforma fakturu. Faktura je zasílána spolu s informativní výzvou na e-mailovou adresu, která je uvedena v objednávce. Zákazníkům je poskytována 10 denní splatnost. Ve vážných a odůvodněných případech (onemocnění, dlouhodobá nepřítomnost) lze dohodnout odklad splatnosti.

Nejpozději v den splatnosti má být fakturovaná částka připsána na účet poskytovatele, jinak se považuje za neuhrazenou. Poskytovatel si vyhrazuje 60 dnů na zřízení nebo obnovení objednané služby.

Pokud zákazník nazaplatí službu do 7 dnů po splatnosti, může poskytovatel znemožnit používání příslušné služby nebo zrušit službu a zároveň má poskytovatel právo na jeho stránky umístit upozornění o nezaplacení a dále jej zveřejnit v databázi neplatičů.

V případě služeb, které končí dnem expirace služby (např. domény), mohou být služby zrušeny dnem expirace služby. Pokud se jedná o služby, které vyžadují prodloužení před expirací služby je třeba uhradit služby před tímto datem (některé mezinárodní domény).

V případě, že zákazník chce ukončit provozování služeb u poskytovatele a má jich předplacené na dobu delší, než které skutečně využije nebo na dobu delší než je výpovědní doba, tak nemá nárok na vrácení určité části ze zaplacené částky z předplatného, které zaplatil poskytovateli a dosud nevyužil nebo nevyužije.

Smluvní vztah

Na základě zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku vstupují strany do smluvního vztahu, jehož předmětem je poskytování strojového času serveru připojeného k síti Internet ve prospěch uživatele a dalších služeb a to za níže uvedených podmínek. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

Pokud chce zákazník ukončit poskytování služeb poskytovatelem, tak je potřeba zaslat písemnou výpověď. Přijetí výpovědi bude zákazníkovi oznámeno zpětným e-mailem. Náhradní možností pro zaslání výpovědi poskytovateli je zaslání klasickou poštou - doporučeným dopisem - na adresu sídla poskytovatele. Žádným jiným způsobem nelze služby zrušit.

Ukončení poskytování služby (smluvního vztahu) ve zkušební době je možné pouze s udáním konkrétních a přesných důvodů zrušení služby. Tyto konkrétní důvody slouží poskytovateli zejména ke zlepšení kvality poskytovaných služeb zákazníkům. Zpráva o zrušení musí zároveň (kromě důvodů výpovědi) obsahovat i informace o tom, zda se jedná o zrušení služby ve zkušební době, dále musí obsahovat údaje o zákazníkovi, které musí být shodné s fakturační databází a dále i jméno a heslo k administraci. Zrušení služby ve zkušební době lze pouze v termínu do posledního dne ukončení zkušební doby.

Ukončení poskytování služby (smluvního vztahu) po uplynutí zkušební doby je možné odesláním výpovědi a to na základě uvedených konkrétních a přesných důvodů (tyto konkrétní důvody slouží poskytovateli zejména ke zlepšení kvality poskytovaných služeb zákazníkům) a to pouze za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky a pravidla. Zákazník musí mít zaplaceno všechny dosavadní závazky vůči poskytovateli. Výpovědní doba začíná od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Výpovědní doba je stanovena na dobu dvou měsíců. Tuto dobu je třeba při vypovězení služby uhradit. Pokud si zákazník v průběhu výpovědní doby nezmění poskytovatele služby (včetně změny DNS záznamu), tak se zavazuje, že bude platit další období a zavazuje se, že uhradí poskytovateli vystavenou fakturu na další časové období.

Výpověď se považuje za doručenou buď dnem převzetí doporučené poštovní zásilky nebo druhým dnem po odeslání e-mailové zprávy s výpovědí služeb odeslané na jednu z výše uvedených adres.

Pokud zákazník nazaplatil za odebrané služby nebo porušil či porušuje smluvní podmínky, má poskytovatel právo vypovědět uzavřenou smlouvu s okamžitou platností. V případě porušování smluvních podmínek ze strany poskytovatele má zákazník právo vypovědět uzavřenou smlouvu s okamžitou platností.

Poskytovatel výpověď zákazníkovi zasílá e-mailem na e-mailovou adresu udanou jako kontaktní v objednávce.

Další ustanovení

Pokud zákazník řádně a včas neuhradí fakturovanou částku za poskytnuté služby, má poskytovatel právo učinit výše uvedené kroky. Znovuobnovení provozu je možné až po úplném uhrazení nedoplatků, poplatků pro obnovení nebo reaktivaci služeb a zaplacení provozu na další časové odobí. Zaplacením se vždy v těchto podmínkách rozumí stav, kdy poskytovatel má možnost s peněžními prostředky plně disponovat.

V případě, že zákazník řádně neuhradí všechny své závazky vůči poskytovateli a službu převede k jinému poskytovateli, tak poskytovateli nezaniká právo na úhradu celé dlužné částky a zároveň vzniká právo na náhradu všech vzniklých škod.

Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu a po ukončení smluvního vztahu a spolupráce dodržovat mlčenlivost o všech informacích týkajících se všech služeb poskytovaných poskytovatelem. Tímto není v žádném případě omezen či snížen nárok na náhradu škod způsobených porušením mlčenlivosti. Obě strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace třetím osobám. Povolenou výjimkou je zveřejňování marketingových informací poskytovatelům o svých zákaznících, které budou použity na webových stránkách poskytovatele a případně v jeho e-mailové korespondenci. Další výjimkou je porušení mlčenlivosti v případě žádosti o podání informací orgánům činným v trestním řízení. Výjimkou je také podání kladných referencí a doporučení ohledně dobré kvality služeb poskytovatele třetím osobám.

Závěr

Veškeré dohody a ustanovení mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí platným a účinným právním řádem.

Poskytovatel může změnit tyto výše uvedené podmínky kdykoliv a to s platností a účinností od následujícího kalendářního měsíce. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu programů a cen poskytovaných služeb.

Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1. prosince 2011. Smluvní podmínky se vztahují na všechny služby poskytované poskytovatelem.

Quantasoft, s.r.o.
30. listopadu 2011